aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* textout.touhey.pro now!HEADmasterThomas "Cakeisalie5" Touhey2019-04-094-4/+4
* textout.touhey.fr -> textout.touhey.orgThomas "Cakeisalie5" Touhey2019-02-224-2/+3
* Updated textoutpc moduleThomas "Cakeisalie5" Touhey2019-02-111-1/+1
* Enhanced page metadata, and content.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2019-02-117-25/+58
* Added honcho to the PipfileThomas "Cakeisalie5" Touhey2019-02-112-43/+107
* Added a pyenv file.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2019-02-111-0/+1
* Added assets management with flask_assets.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-0310-118/+190
* Tried using gunicorn.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-023-2/+11
* Changed the way the app is launched…\?Thomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-023-56/+39
* Used PORT environment variable.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-022-2/+3
* Tried using the mirror for the textout module instead of my forge.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-022-6/+7
* Tried removing Python buildpackThomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-021-1/+0
* Added buildpackThomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-021-0/+1
* Updated things.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-0210-60/+60
* Initial commit.Thomas "Cakeisalie5" Touhey2018-11-0215-0/+455